Aan de ouders van de kinderen uit groep 4,

Hieronder vindt u korte informatie over de gang van zaken in groep 4.

Ontvangst

De kinderen mogen om 8.20 uur / 13.05 uur de klas in komen. Ze kijken dan op het (digi)bord wat ze moeten gaan doen. Om 8.30 uur / 13.15 uur starten de lessen en moet iedereen binnen zijn en gaat de deur dicht.

1 x per week mag u als ouder mee de klas in om samen met uw kind de opdracht van de inloop samen uit te voeren. Vragen aan de leerkracht kunnen altijd om 12.00 uur of om 15.15 uur gesteld worden.

Op het magneetbord en op de klassendeur naast het lokaal staan de belangrijke mededelingen.

Blijft uw kind over? Kruis dit aan op de overblijflijst. Dit hoeft NIET in de agenda. Andere mededelingen zoals tandarts/dokter/met vriendje mee etc. graag wel in de agenda zetten. Deze liggen op de kast in de gang.

 

Godsdienst onderwijs

We gebruiken de methode Trefwoord. Deze methode werkt met Bijbelverhalen en spiegelverhalen. Regelmatig hebben we een gezamenlijke weekopening bij het podium met de groepen 3 en 4.

 

Rekenen

We rekenen met de methode Wizwijs. We rekenen 5 keer per week 1 uur. In groep 4 gaan we rekenen met getallen tot 1000. In de middenbouw ligt de nadruk op goed hoofdrekenen met mooie getallen. Gaan we verder met optellen en aftrekken en meten en meetkunde. Ook tabellen en grafieken worden bekeken. Verder maken we geldsommen en stoeien we met klokken, ook met digitale tijdsaanduidingen. Drie keer per week werken we naast de methode met de methode ‘Met sprongen vooruit’.

De tafels 1,2,3,4,5 en 10 moeten aan het eind van groep 4 beheerst worden. Het is erg belangrijk om er nu thuis al mee te oefenen.

Met rekenen werken we in verschillende aanpakken. Na ieder blok volgt een toets en een herhalingstoets.

Alle doelen van ieder blok zijn terug te vinden in de maandbrief van groep 4.

 

Taal

We werken met de taalmethode Taal in Beeld. 3 keer per week werken we 1 uur aan taal. Na de kerstvakantie werken we 4 keer per week aan taal.

De onderdelen die aan bod komen zijn:

Woordenschat: Daarmee leren kinderen de betekenis van woorden te achterhalen en nog beter te onthouden.

Schrijven: aan de slag met het oefenen van hun schrijfvaardigheid. Dit doen ze aan de hand van een schrijfroute met bijhorende strategieën én verschillende tekstsoorten, bijvoorbeeld weetteksten of verhaalteksten.

Spreken/luisteren: Door actief aan het werk te gaan met spreken, luisteren en gesprekken leren kinderen per situatie de juiste strategie toe te passen. Dit gebeurt steeds in drie fasen: voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Taalbeschouwing: De leerlijn taalbeschouwing behandelt onderwerpen als woordbouw, zinsbouw, leestekens, stijl en betekenis en in de hogere jaargroepen: zinsontleding. Welke woorden horen in een zin bij elkaar en welke functie hebben ze?

Na ieder blok volgt er een toets en gaan we n.a.v. de toets herhalen en verdiepen. Ook zijn er plustaken en is er een computerprogramma voor taal. De doelen van ieder blok zijn terug te vinden in de maandbrief van groep 4.

 

Spelling

Voor spelling werken wij met Spelling in beeld. Hier werken wij 2 keer per week 1 uur aan. Elke week komen er nieuwe categorieën aan bod die na 6 lessen getoetst worden in een signaal- en controledictee. Ook doen wij 2x per week een mini-dictee om te kijken of de categorie onthouden is.

Naast de methode gebruiken we ook het spellingsprogramma Bloon op de computer.


Technisch Lezen

We werken met de Voortgezet technisch leesmethode Estafette. Hier besteden wij 3 keer per week 1 uur aan. Verder lezen de kinderen als ze klaar zijn met hun werk en tijdens de inloop ook in hun leesboek. Het is erg belangrijk dat de kinderen dagelijks thuis ook veel “leeskilometers” maken!!

De Avi’s worden in oktober, januari en juni getoetst. Eind groep 4 moeten de kinderen op E4 niveau zijn! N.a.v. de avi-score worden de kinderen in verschillende aanpakken ingedeeld.

Aanpak 1: zwakke lezers, deze krijgen extra instructie tijdens de les + 3x per

week leeshulp buiten de klas.

Aanpak 2: basisgroep

Aanpak 3: sterke lezers. Kinderen werken zelfstandig met de Estafetteloper.

 

Schrijven

We werken met de methode Pennenstreken. Dit jaar gaan we verder met het verbonden schrift. Ze herhalen de kleine letters en leren de hoofdletters en leestekens.  Kinderen die moeite hebben met het verbonden schrift schrijven in de methode Schrijven doe je zo.

Na de kerst gaan we met pen schrijven. Voor die tijd wordt alles geschreven met potlood. Er mag met een Stabilo potlood geschreven worden. Er mag een etui mee genomen worden naar school.

 

Expressie

Muziek, drama, handvaardigheid en tekenen wordt 1x per week gegeven en projectmatig of n.a.v. de  vakken of de jaarlijkse feesten ingevuld.

 

Gym

Twee maal per week hebben wij 40 minuten gym. Op de maandag en donderdag  lessen van  gymleraar Thomas en op de woensdag een spelles van de leerkracht. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dagen gymkleding en gymschoenen bij zich heeft? Geen sieraden voor de veiligheid.

 

Toetsen

In januari én juni nemen we de Cito toetsen af voor Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Technisch lezen (DMT) en Leestempo (Avi).

 

Tot slot

Huiswerk

de kinderen kunnen huiswerk meekrijgen, om extra te oefenen of om niet afgekregen werk van school thuis af te maken.

 

Taakspel

we spelen drie keer per week taakspel. Taakspel is een methode om het taakgerichte gedrag te bevorderen en het regel overtredend gedrag te laten afnemen. Dit leidt tot een positief onderwijsklimaat. De leerlingen zitten in een team om elkaar te stimuleren en te corrigeren. Goed gedrag wordt beloond d.m.v. een zelfgekozen beloning van de kinderen.

 

Digiduif

Maandelijks krijgt u een digiduif waarin de onderwerpen van de komende weken wordt verteld. En tips / ideeën hoe en wat u met uw kind kan oefenen.