Aan de ouders van de kinderen uit groep 7,

Hieronder vindt u over een aantal vakken korte informatie.

Godsdienst onderwijs

We gebruiken de methode ‘Trefwoord’. In de kring worden bijbel- en spiegelverhalen verteld. Eens per maand is er een weekopening met de groepen 7 en 8 waarin het nieuwe thema van die periode behandeld wordt. Elke klas neemt per keer een deel op zich (bijv. gebed, verhaal, liedje).

Rekenen

We rekenen met de methode ‘Wizwijs’. We werken met drie aanpakken en de les start met een leerkrachtgebonden deel (linker bladzijde van het werkboek). Daarna gaan de leerlingen samenwerkend dezelfde lesstof inoefenen (rechter bladzijde van het werkboek) om vervolgens zelfstandig verder te werken (het oefenboek). We rekenen 5 keer per week één uur. Per les wordt er één nieuw leerdoel behandeld, aangevuld met herhalingsopdrachten. De lessen zijn onderverdeeld in ‘handig rekenen’, ‘meten met maten’, ‘meten in de ruimte’, ‘samen en alleen’. Na 15 lessen is de toets. Op basis van de resultaten en observaties wordt er een aantal lessen geremedieerd, en volgt de herhalingstoets. Beide toetsen tellen mee voor het rapport.
Daarnaast wordt er op het takenblad extra aandacht gegeven aan rekenen, door middel van extra oefenboekjes. Om de week krijgen de leerlingen een huiswerkblad mee naar huis, met opgaven die aansluiten bij de aangeboden lesstof.

Taal

We werken met de taalmethode ‘Taal in Beeld’. Per week worden er 4 lessen gegeven; woordenschat, spreken & luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Na 12 lessen volgt er een toets en remediëring op de onderdelen die lastig bleken in de toets.

Spelling

Voor spelling gebruiken we de methode ‘Spelling in Beeld’. Per week worden er twee lessen behandeld. In elke les wordt een nieuwe categorie aangeboden, aangevuld met herhalingsopdrachten. Na 5 lessen is er een signaaldictee, waarin de kinderen zelf inzicht krijgen in het beheersen van de verschillende categorieën. Les 6 is een herhalingsles, waarna ze het controledictee krijgen. Alleen het controledictee telt mee voor het rapport.
De leerlingen krijgen wekelijks een huiswerkblad mee naar huis, dat aansluit bij de aangeboden spellingcategorieën van die week.

Begrijpend lezen

We werken met de methode ‘Lezen in Beeld’. De basis van de lessen is het gebruik van de 6 leessleutels (deze zijn terug te vinden in de informatiebrieven). Eén keer wordt er een les begrijpend lezen gegeven, waarbij we werken in drie aanpakken. Daarnaast staat er wekelijks een taak van begrijpend lezen op het takenblad. De leerlingen krijgen eveneens om de week een huiswerkblad mee om extra te oefenen.

Wereldoriëntatie

We werken in blokken van 2 weken. Bij de start van een nieuw thema gaat het leerblad mee naar huis. Na de twee weken volgt de toets, waarna we verder gaan met een ander vak van wereldoriëntatie.

Voor Aardrijkskunde werken wij met Meander. Het boek neemt de leerlingen mee op een reis door Europa. Zo leren we over reizen en vervoermiddelen, de Europese Unie, waterwegen, het platteland en migratie.

Voor Geschiedenis werken wij met Brandaan. We reizen door de tijd van de oude Egyptenaren (tot 3000 v. Chr.), het Romeinse Rijk (3000 v. Chr. tot 500 na Chr.), de tijd van de monniken en de ridders (500-1000), de tijd van de steden en staten (1000 – 1500) en de tijd van ontdekkers en hervormers (1500 – 1600).

Voor Natuur werken we met Naut. Hier leren de kinderen over allerlei soorten hout, planten en dieren, over de spijsvertering, krachten van de natuur, weer en klimaat.

Verkeer

Per jaar zijn er 8 Jeugd Verkeerskranten. We verdiepen ons in de verkeersregels en verkeersborden. Dit schooljaar leggen de leerlingen het theoretisch en praktisch verkeersexamen af (rond april/mei).

Expressie

Op vrijdagmiddag wordt het cultuurcircuit gegeven. In een blok van drie lessen kan uw kind aangeven waar hij / zij zich in wil verdiepen. Het is niet altijd mogelijk om de eerste keus te krijgen. Er worden verschillende disciplines van handvaardigheid aangeboden, soms aangevuld met muziek, drama, multimedia e.d.

Gym

Groep 7a: Twee maal per week hebben wij 40 minuten gym. De gymlessen worden verzorgd door meester Thomas (vakleerkracht) en de Juliët (groepsleerkracht).

Groep 7b: Deze groep heeft een blokuur gym op de Egelantier. We gaan hierheen op de fiets.

In de gymlessen komen toestellen en spelactiviteiten voor. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dagen gymkleding en gymschoenen bij zich heeft?

Toetsen

Na elk blok van rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, Engels volgt een toets.

In januari nemen we de LOVS toetsen af voor Rekenen, (werkwoord) Spelling, Technisch lezen (DMT), Leestempo, Begrijpend lezen. De Entreetoets van groep 7 wordt in april afgenomen, waarna de voorlopig adviesgesprekken volgen.

We benadrukken bij de leerlingen: “We toetsen om te kunnen zien waar we je extra mee kunnen helpen.”

Tot slot

In groep 7 houdt ieder kind een boekenkring, krantenkring en een spreekbeurt. De leerlingen maken thuis werkstukken, inleverdata en verdere informatie hierover volgt nog.

In mei gaan de groepen 7 op kamp naar Lelystad. Te zijner tijd worden er ouders gevraagd mee te gaan.

Mocht u nog vragen hebben, komt u dan gerust even langs.

Met vriendelijke groeten,

Juf Juliët(7a), juf Ingrid (7a) en juf Ariëlle (7b)