Aan de ouders van de kinderen uit groep 8,

Hieronder vindt u over een aantal vakken korte informatie.

Godsdienst onderwijs

We gebruiken de methode Trefwoord. In de kring worden bijbel- en spiegelverhalen verteld. Eens per maand is er een weekopening met de groepen 7 en 8 waarin het nieuwe thema van die periode behandeld wordt. Elke klas neemt per keer een deel op zich (bijv. gebed, verhaal, liedje).

 

Rekenen

We rekenen met de methode Wizwijs. We werken met drie aanpakken en de kinderen hebben een rekenmaatje om (een deel van) de les mee samen te maken. We rekenen 5 keer per week één uur. Per les wordt er één nieuw leerdoel behandeld, aangevuld met herhalingsopdrachten. De lessen zijn onderverdeeld in ‘handig rekenen’, ‘meten met maten’, ‘meten in de ruimte’, ‘samen en alleen’. Na 15 lessen is de toets. Op basis van de resultaten en observaties wordt er een aantal lessen geremedieerd, en volgt de herhalingstoets.

 

Taal

We werken met de taalmethode Taal in Beeld. Per week worden er 4 lessen gegeven; woordenschat, spreken & luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Na 12 lessen volgt er een toets en remediëring op de onderdelen die lastig bleken in de toets.

 

Spelling

Voor spelling werken wij met Spelling in beeld. Per week worden er twee lessen gedaan. In elke les wordt een nieuwe categorie aangeboden, aangevuld met herhalingsopdrachten. Na 5 lessen is er een signaaldictee, waarin de kinderen zelf inzicht krijgen in het beheersen van de verschillende categorieën. Les 6 is een herhalingsles, waarna ze het controledictee krijgen.

 

Begrijpend lezen

We werken met de methode ‘Lezen in beeld’. We basis van de lessen is het gebruik van de 6 leessleutels (deze zijn terug te vinden in de informatiebrieven). Eén keer per week is er een begrijpend lezen les, hierbij werken we in drie aanpakken. Daarnaast staat er wekelijks een taak van begrijpend lezen op het takenblad. De kinderen van aanpak 1 krijgen ook huiswerk mee, evenals kinderen die dit zelf aangeven bij de leerkracht.

 

Wereldoriëntatie

We werken in blokken van 2 weken. Bij de stat van een nieuw hoofdstuk gaat het huiswerk mee naar huis om te leren. Na de twee weken volgt de toets en daarna het volgende WO vak.

 

Voor Aardrijkskunde werken wij met  Meander. De kinderen reizen door de werelddelen op aarde. Daarnaast leren de kinderen over water, werk en energie, bewegingen van en in de aarde, streken en klimaten en over cultuur en religie.

Voor Geschiedenis werken wij met Brandaan. We reizen door de Gouden Eeuw (1600-1700), de tijd van de pruiken en revoluties (1700-1800), de tijd van de burgers en stoommachines (1800-1900), de tijd van de Wereldoorlogen (1900- 1950) en de tijd van de televisie en de computer

(1950- …)

Met Natuur werken we met Naut. Hier leren de kinderen over natuurlijke verschijnselen, materiaal uit de natuur, techniek om ons heen, voortplanting en de aarde in het heelal.

 

Verkeer

Per jaar zijn er 8 Jeugd Verkeerskranten. We verdiepen ons in de verkeersregels en verkeersborden en zijn vooral heel praktisch bezig.

 

Expressie

Op vrijdagmiddag wordt het cultuurcircuit gegeven. In een blok van drie lessen kan uw kind aangeven waar hij / zij zich in wil verdiepen. Het is niet altijd mogelijk om de eerste keus te krijgen. Er worden verschillende disciplines van handvaardigheid aangeboden, soms aangevuld met muziek, drama, multimedia e.d.

 

Gym

Twee maal per week hebben wij 40 minuten gym. De gymlessen worden verzorgd door meester Thomas (groep 8a) juf Lilian, juf Thea en juf Margriet (8b). In beide gymlessen komen toestellen en spelactiviteiten voor. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dagen gymkleding en gymschoenen bij zich heeft?

 

Toetsen

Na elk blok van rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, Engels volgt een toets.

In januari nemen we de LOVS toetsen af voor Rekenen, (werkwoord) Spelling, Technisch lezen (DMT), Leestempo, Begrijpend lezen. De eindcito van groep 8 wordt in april afgenomen.

Veel, maar nodig, en dit benadrukken we ook voor de kinderen: “We toetsen om te kunnen zien waar we je extra mee kunnen helpen.”

 

Tot slot

In groep 8 houdt ieder kind een boekenkring, krantenkring en een spreekbeurt. De kinderen maken thuis werkstukken, inleverdata en verdere informatie hierover volgt nog.

Na de voorjaarsvakantie gaan we beginnen met de voorbereiding voor de eindmusical.

In februari vinden de adviesgesprekken plaats. In de periode hier aan voorafgaand kunt u al open dagen van de Voortgezet Onderwijsscholen bezoeken.

In mei gaan de groepen 8 op kamp naar Lelystad. Te zijner tijd worden er ouders gevraagd mee te gaan.
Mocht u nog vragen hebben, komt u dan gerust even langs.

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gretha en juf Petra, groep 8