Op onze basisschool willen wij werken vanuit de principes van adaptief onderwijs. Dat houdt in dat we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de kinderen. Voor alle groepen op onze school betekent het dat wij:

  • aansluiten bij de mogelijkheden waarover kinderen reeds beschikken
  • het ontwikkelingsproces bevorderen door steeds uitdaging te bieden en te stimuleren
  • rekening houden met verschillen tussen kinderen
  • steeds op zoek gaan naar activiteiten die voor kinderen zinvol zijn en betekenis hebben
  • kinderen zoveel mogelijk de (echte!) wereld om hen heen laten ervaren
  • veel aandacht schenken aan interactie en communicatie met en tussen de kinderen

Om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen besteden de leerkrachten veel aandacht aan de instructie. Bij de kernvakken werken we in drie niveaugroepen binnen de klas of jaargroep.  De instructiegroep krijgt een verlengde instructie en geleide inoefening. De basisgroep kan na een korte effectieve instructie zelfstandig aan het werk. De plusgroep krijgt korte instructie op haar niveau waardoor in de verwerking de nadruk kan liggen op verbreding of verdieping. Voordat de kinderen met deze extra stof aan het werk gaan krijgen zij hiervoor de instructie. De komende jaren zal de leerstof steeds meer op maat worden aangeboden in kleine groepen in de eigen groep of juist daarbuiten door een vakspecialist.